Дарко Трајкоски

Дарко Трајкоски има завршено постдипломски студии по кривично право на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во Октомври 2015та година започнува со практицирање на правото во Основно јавно обвинителство во Скопје. Во Август 2016 започнува како практикант во Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат […]

Катерина Цацаноска Крстева

Katerina Cacanoska Krsteva

Во 2009 година дипломира на Правниот Факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје и веднаш започнува со практицирање на правото. Во 2011 година започнува да работи како стручен соработник, а од 2013 година како адвокат.  Во 2020 година започнува со работа кај Адвокат Филип Медарски од Скопје. Специјализирана е во повеќе области од […]

Александра Милошевска

Aleksandra Milosevska

Александра има завршено постдипломски студии по меѓународно право на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 2005 година започнува со практицирање на правото во Основен суд Скопје 1 Скопје. 2010 година, во рамки на адвокатско друштво станува стручен соработник, каде од 2011 година продолжува како адвокат.  Како дел од […]

Кирил Иваноски

Kiril Ivanovski

e запишан на Мастер студии на катедрата по граѓанско право на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје. Во февруари 2018 година започнува со работа како практикант кај Адвокат Филип Медарски. Негова област на работа е граѓанското право . ivanoski@medarskilaw.com

Елена Јордановска

Elena Jordanovska

Има завршено постдипломски науки по граѓанско право. Во 2018 година започнува со работа во Адвокатска канцеларија Филип Медарски – Скопје, како адвокатски стручен соработник ,  а од 2021 година како Адвокат. Таа е специјализирана во областа на граѓанското право. Застапување пред надлежните институции (судови, Министерство за внатрешни работи, Агенција за вработување на Република Северна Македонија […]

Милена Наумовска

Milena Naumovska

Има дипломирано на Правниот Факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје и од 2006 година започнува со практицирање на правото. Од 2009 година работи како стручен соработник, а од 2011 година како адвокат. Во 2019 година започнува со работа кај Адвокат Филип Медарски од Скопје. Специјализирана е во повеќе области од правото, а […]

Наташа Манојлоска

Natasa Manojloska

Лице одговорно за канцелариските и финансиските активности во фирмата. manojloska@medarskilaw.com

Бојана Давитковска

Bojana Davitkovska

Има завршено постодпломски студии од областа на граѓанско материјално и граѓанско процесно право. Во 2016 година започнува како практикант кај Адвокат Филип Медарски, а од 2018 година како Адвокат. Таа е специјализирана во областа на граѓанското право, а воедно е и застапник во областа на индустриска сопственост. Адвокат Бојана Давитковска, исто така има завршено специјализирана […]

Лазар Сандев

lazar Sandev

Адвокат Лазар Сандев од Скопје своите правни и постдипломски студии по деловно право ги има завршено на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. По завршувањето на неговите три годишни студии на Правниот факултет започнува со работа како како практикант кај Адвокат Филип Медарски. Од 2014 година е вработен како […]

ШТО РАБОТИМЕ

Адвокатска канцеларија Филип Медарски од Скопје работи во следните области: кривично право, граѓанско право, слобода на изразување, трговско право, трудово право, административно право, даночно право, корпоративно право, стечај, ликвидација, трансформација на друштва, присоединување, спојување, раздвојување на трговски друштва, странски инвестиции, енергетика, концесии, облигациони односи, Европски суд за човекови права, како и сите оние правни проблеми со кои што се соочуваат нашите клиенти