Анита Николоска

Анита Николоска има завршено студии во 2014 година на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде се стекнува со две дипломи и титула Магистер по право од областа на инстелектуална сопственост, програма со двојна диплома со Центар за студии за интелектуална сопственост, Стразбур, Франција. Како дел од тимот во […]

Дарко Трајкоски

Дарко Трајкоски има завршено постдипломски студии по кривично право на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во Октомври 2015та година започнува со практицирање на правото во Основно јавно обвинителство во Скопје. Во Август 2016 започнува како практикант во Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат […]

Катерина Цацаноска Крстева

Katerina Cacanoska Krsteva

Во 2009 година дипломира на Правниот Факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје и веднаш започнува со практицирање на правото. Во 2011 година започнува да работи како стручен соработник, а од 2013 година како адвокат.  Во 2020 година започнува со работа кај Адвокат Филип Медарски од Скопје. Специјализирана е во повеќе области од […]

Александра Милошевска

Aleksandra Milosevska

Александра има завршено постдипломски студии по меѓународно право на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 2005 година започнува со практицирање на правото во Основен суд Скопје 1 Скопје. 2010 година, во рамки на адвокатско друштво станува стручен соработник, каде од 2011 година продолжува како адвокат.  Како дел од […]

Кирил Иваноски

Kiril Ivanovski

e запишан на Мастер студии на катедрата по граѓанско право на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје. Во февруари 2018 година започнува со работа како практикант кај Адвокат Филип Медарски. Негова област на работа е граѓанското право . ivanoski@medarskilaw.com

Елена Јордановска

Elena Jordanovska

Има завршено постдипломски науки по граѓанско право. Во 2018 година започнува со работа во Адвокатска канцеларија Филип Медарски – Скопје, како адвокатски стручен соработник ,  а од 2021 година како Адвокат. Таа е специјализирана во областа на граѓанското право. Застапување пред надлежните институции (судови, Министерство за внатрешни работи, Агенција за вработување на Република Северна Македонија […]

Милена Наумовска

Milena Naumovska

Има дипломирано на Правниот Факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје и од 2006 година започнува со практицирање на правото. Од 2009 година работи како стручен соработник, а од 2011 година како адвокат. Во 2019 година започнува со работа кај Адвокат Филип Медарски од Скопје. Специјализирана е во повеќе области од правото, а […]

Наташа Манојлоска

Natasa Manojloska

Лице одговорно за канцелариските и финансиските активности во фирмата. manojloska@medarskilaw.com

Бојана Давитковска

Bojana Davitkovska

Има завршено постодпломски студии од областа на граѓанско материјално и граѓанско процесно право. Во 2016 година започнува како практикант кај Адвокат Филип Медарски, а од 2018 година како Адвокат. Таа е специјализирана во областа на граѓанското право, а воедно е и застапник во областа на индустриска сопственост. Адвокат Бојана Давитковска, исто така има завршено специјализирана […]

Лазар Сандев

lazar Sandev

Адвокат Лазар Сандев од Скопје своите правни и постдипломски студии по деловно право ги има завршено на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. По завршувањето на неговите три годишни студии на Правниот факултет започнува со работа како како практикант кај Адвокат Филип Медарски. Од 2014 година е вработен како […]