Адвокат Лазар Сандев од Скопје своите правни и постдипломски студии по деловно право ги има завршено на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. По завршувањето на неговите три годишни студии на Правниот факултет започнува со работа како како практикант кај Адвокат Филип Медарски. Од 2014 година е вработен како Адвокат и е овластен регистрационен агент при Централниот регистар на Р. Македонија.
sandev@medarskilaw.com

ШТО РАБОТИМЕ

Адвокатска канцеларија Филип Медарски од Скопје работи во следните области: кривично право, граѓанско право, слобода на изразување, трговско право, трудово право, административно право, даночно право, корпоративно право, стечај, ликвидација, трансформација на друштва, присоединување, спојување, раздвојување на трговски друштва, странски инвестиции, енергетика, концесии, облигациони односи, Европски суд за човекови права, како и сите оние правни проблеми со кои што се соочуваат нашите клиенти