Има завршено постдипломски науки по граѓанско право. Во 2018 година започнува со работа во Адвокатска канцеларија Филип Медарски – Скопје, како адвокатски стручен соработник ,  а од 2021 година како Адвокат.
Таа е специјализирана во областа на граѓанското право. Застапување пред надлежните институции (судови, Министерство за внатрешни работи, Агенција за вработување на Република Северна Македонија и др.). Давање на ефикасна и стручна правна помош околу подготвување и спроведување во целост на постапките за добивање на секаков вид на работни дозволи и дозволи за привремен престој во Република Северна Македонија за странци, како и за постапките за стечај.
jordanovska@medarskilaw.com