Има завршено постдипломски науки по граѓанско право. Во 2018 година започнува со работа во Адвокатска канцеларија Филип Медарски – Скопје, како адвокатски стручен соработник ,  а од 2021 година како Адвокат.
Таа е специјализирана во областа на граѓанското право. Застапување пред надлежните институции (судови, Министерство за внатрешни работи, Агенција за вработување на Република Северна Македонија и др.). Давање на ефикасна и стручна правна помош околу подготвување и спроведување во целост на постапките за добивање на секаков вид на работни дозволи и дозволи за привремен престој во Република Северна Македонија за странци, како и за постапките за стечај.
jordanovska@medarskilaw.com

ШТО РАБОТИМЕ

Адвокатска канцеларија Филип Медарски од Скопје работи во следните области: кривично право, граѓанско право, слобода на изразување, трговско право, трудово право, административно право, даночно право, корпоративно право, стечај, ликвидација, трансформација на друштва, присоединување, спојување, раздвојување на трговски друштва, странски инвестиции, енергетика, концесии, облигациони односи, Европски суд за човекови права, како и сите оние правни проблеми со кои што се соочуваат нашите клиенти