Во 2009 година дипломира на Правниот Факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје и веднаш започнува со практицирање на правото.

Во 2011 година започнува да работи како стручен соработник, а од 2013 година како адвокат. 

Во 2020 година започнува со работа кај Адвокат Филип Медарски од Скопје. Специјализирана е во повеќе области од правото, посебно во делот за стопанско, граѓанско,деловно,управно и енергетско право.
cacanoska@medarskilaw.com

ШТО РАБОТИМЕ

Адвокатска канцеларија Филип Медарски од Скопје работи во следните области: кривично право, граѓанско право, слобода на изразување, трговско право, трудово право, административно право, даночно право, корпоративно право, стечај, ликвидација, трансформација на друштва, присоединување, спојување, раздвојување на трговски друштва, странски инвестиции, енергетика, концесии, облигациони односи, Европски суд за човекови права, како и сите оние правни проблеми со кои што се соочуваат нашите клиенти