e запишан на Мастер студии на катедрата по граѓанско право на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје. Во февруари 2018 година започнува со работа како практикант кај Адвокат Филип Медарски. Негова област на работа е граѓанското право .
ivanoski@medarskilaw.com

ШТО РАБОТИМЕ

Адвокатска канцеларија Филип Медарски од Скопје работи во следните области: кривично право, граѓанско право, слобода на изразување, трговско право, трудово право, административно право, даночно право, корпоративно право, стечај, ликвидација, трансформација на друштва, присоединување, спојување, раздвојување на трговски друштва, странски инвестиции, енергетика, концесии, облигациони односи, Европски суд за човекови права, како и сите оние правни проблеми со кои што се соочуваат нашите клиенти