Има дипломирано на Правниот Факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје и од 2006 година започнува со практицирање на правото. Од 2009 година работи како стручен соработник, а од 2011 година како адвокат. Во 2019 година започнува со работа кај Адвокат Филип Медарски од Скопје. Специјализирана е во повеќе области од правото, а особено за стопанско, граѓанско,деловно,управно и енергетско право.
naumovska@medarskilaw.com

ШТО РАБОТИМЕ

Адвокатска канцеларија Филип Медарски од Скопје работи во следните области: кривично право, граѓанско право, слобода на изразување, трговско право, трудово право, административно право, даночно право, корпоративно право, стечај, ликвидација, трансформација на друштва, присоединување, спојување, раздвојување на трговски друштва, странски инвестиции, енергетика, концесии, облигациони односи, Европски суд за човекови права, како и сите оние правни проблеми со кои што се соочуваат нашите клиенти